Taking too long? Close loading screen.

Polityka prywatności

Spis treści
 1. Podstawy prawne
 2. Polityka prywatności.
 3. Rodzaje gromadzonych
 4. Zebranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów i interesariuszy.
 6. Bezpieczeństwo.
 7. Zmiana danych osobowych.
 8. Informacja o plikach cookies.
 9. Zarządzanie plikami cookies – wyrażenie i cofnięcie zgody.
 10. Informacje o logach serwera.
 11. Udostępnianie danych.
   

I.       Podstawy prawne.

Dokument niniejszy opracowany został z uwzględnieniem postanowień następujących aktów prawnych:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); w skrócie : „RODO”;
 2. ustawy z dnia 07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344); w skrócie: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 3. ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 576 z późn. zm.); w skrócie: „Prawo telekomunikacyjne”.

II.    Definicje i skróty.

 1. Administrator danych osobowych: eSolutions z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957755, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7831853051 oraz numer REGON: 52140348200000; w skrócie:
Administrator” lub „Spółka”;
 1. dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
  numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 1. Polityka: niniejsza Polityka prywatności;
 2. Użytkownik lub interesariusz: każda osoba odwiedzająca stronę internetową Neonki.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych przez

III.  Polityka prywatności.

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem strony internetowej Neonki.pl oraz administratorem danych osobowych jest Spółka eSolutions Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje wszystkich interesariuszy Spółki eSolutions z o.o. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji Spółki eSolutions Sp. z o. o., którzy mogą, ale nie muszą, być klientami.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.
 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki eSolutions z o.o. przetwarza dane osobowe interesariuszy podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób eSolutions Sp. z o.o. wykorzystuje udostępnione przez interesariuszy dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu ich lub uzyskaniu ich zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. Aktualna treść Polityki prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej neonki.pl
 3. Niniejsza Polityka prywatności realizuje następujące obowiązki:
  • informowania użytkownika  o warunkach  korzystania  ze strony  internetowej lub aplikacji (art. 5 i następne ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • informowania o plikach cookies lub innej formie przechowywania informacji (art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

IV. Rodzaje gromadzonych informacji.

 1. Co do zasady eSolutions z o.o. zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi, np. podczas zawierania niektórych umów, konieczne jest, oprócz zaakceptowania regulaminu korzystania z usługi, wypełnienie przez interesariusza formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.
 2. eSolutions z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Administratora, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
  informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

V.    Zebranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach witryn.

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom ulepszania stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. eSolutions Sp. z o.o. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące : liczby osób odwiedzających serwis Administratora. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika, o ile takie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony neonki.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od eSolutions Sp. z o.o. mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub eSolutions Sp. z o.o. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI.   Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników, interesariuszy.

 1. Serwis pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika serwisu.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie neonki.pl, a także w wyniku zakładania przez użytkownika konta oraz logowania się do konta użytkownika w ramach korzystania z elektronicznego systemu obsługi świetlicy.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu, założenia konta użytkownika oraz logowania użytkownika w związku z korzystaniem z usługi systemu obsługi świetlicy pn.: „Neonki”.
 4. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@neonki.pl
 5. Pozyskane przez Administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
 • szyfrowania danych służących do zapisu założenia konta użytkownika i logowania się do konta użytkownika,
 
 • zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem.
  1. eSolutions z o.o., po uzyskaniu zgody, będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi użytkownik posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez eSolutions Sp. z o. o, w tym dane z urządzeń końcowych.
  2. Ze względu na charakter świadczonych usług eSolutions Sp. z o.o. będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:
 
nr kategorii nazwa kategorii
1 informacje marketingowe
2 informacje o płatnościach
3 Informacje w związku z odwiedzaniem strony internetowej
4 informacje o interesariuszach i użytkownikach
 1. Dane wskazane powyższej będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych oraz przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego sprzętu. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 2. eSolutions Sp. z o.o. przetwarza dane kategorii zwykłej i co do zasady nie będzie przetwarzać danych szczególnych kategorii dotyczących interesariuszy, użytkowników, a wyjątek stanowi sytuacja, gdy interesariusz, użytkownik sam, z własnej woli udostępni dane szczególne.
 3. Dane wskazane powyżej będą przetwarzane w szczególności w związku z koniecznością ich przetwarzania w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy eSolutions Sp. z o.o. a placówkami oświatowymi, będącymi stronami umowy o świadczenie usługi dostępu do systemu obsługi świetlicy szkolnej, zwanymi też usługobiorcami.
 4. W ramach zawarcia umowy głównej o świadczenie usługi dostępu do systemu obsługi świetlicy szkolnej oraz umowy powierzenia z usługobiorcami, spółka eSolutions z o.o. umożliwia utworzenie kont użytkowników, którzy stanowią społeczność konkretnej placówki oświatowej.

VII.     Bezpieczeństwo.

 1. eSolutions Sp. z o.o. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia.
 2. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Administratora przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. eSolutions Sp. z o.o. nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić eSolutions Sp. z o.o. o takiej sytuacji.
 

VIII.       Zmiana danych osobowych.

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, eSolutions z o.o. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania, jeżeli takie działania są możliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem serwisu na adres korespondencyjny Administratora bądź przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://dzwonki.neonki.pl/ w zakładce „kontakt”.

IX.  Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies) oraz
 • „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
 1. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 2. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://google.com/ads/preferences/
Zarządzanie plikami cookies –wyrażenie i cofnięcie zgody.
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

  XI. Informacje o logach serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie
   1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
   
  1. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania
  Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.